Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Möjligheter och hot förknippas med miljön och naturkapitalet – de här sakerna bör placeraren känna till

Möjligheter och hot förknippas med miljön och naturkapitalet – de här sakerna bör placeraren känna till

Den 31 mars 2023 Bloggar och artiklar

Den senaste tiden har varit spännande för placerarna. De gryende systemriskerna påminner om finanskrisen och marknaden har varit volatil. Placerarna verkar dock ännu inte helt och hållet ha insett att det finns betydande hotbilder som riktas mot placeringar och ekonomin över lag – och jämfört med dem ser de tidigare marknadskriserna ut som bagateller. De största hoten riktas mot miljön och naturkapitalet.

Vi eftersträvar en evig ekonomisk tillväxt och välstånd med begränsade resurser och på miljöns bekostnad. Samhället, livet och välfärden är helt beroende av naturkapitalet, som tas för givet och till och med  betraktas som ett obegränsat sätt att främja ens egna intressen. Över hälften av världens bruttonationalprodukt är starkt eller måttligt beroende av naturkapitalet.

Om riskerna realiseras sjunker värdet på tillgångarna, och nedgången kan bli omöjlig att hejda

World Economic Forum inkluderade risker förknippade med miljön, och därigenom t.ex. med klimatförändringen, i riskscenarierna så sent som 2011. De största hoten i riskscenariot som sträcker sig tio år framåt gäller miljön. I genomsnitt klassificeras miljörelaterade hot som allvarligare än de hot som riktas mot ekonomin eller marknaden.

I mars 2023 offentliggjorde FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC den sista delen av sin sjätte utvärderingsrapport, en sammanfattande rapport. I rapporten sammanställs de senaste årens vetenskapliga rön om klimatet på jorden, klimatförändringen och framtidsutsikterna. Budskapet i rapporten är tydligt – det finns ett brådskande behov av åtgärder mot klimatförändringen och vissa risker med klimatförändringen har redan realiserats. Jorden har redan blivit 1,1 grader varmare, och effekterna av klimatkrisen märks i naturen och i olika samhällen. Om utsläppen inte minskas inom alla sektorer kommer gränsen på 1,5 grader att överskridas. Enligt IPCC leder de nuvarande klimatpolitiska åtagandena till en uppvärmning på 3,2 grader.

Termen Minsky moment innebär att en börsbubbla brister, dvs. ögonblicket då en okontrollerad nedgång i tillgångarnas värde börjar och realekonomin därmed också börjar krympa. Det är fullt möjligt att ett sådant ögonblick kan uppstå till exempel på grund av att klimatförändringens effekter realiseras.

Hållbar ekonomisk tillväxt och hållbart välstånd är möjliga

Hotbilder skapar alltid möjligheter, och det finns redan lösningar tillgängliga. Miljön och naturkapitalet erbjuder betydande affärsmöjligheter och därigenom också intressanta möjligheter för placerare. För att klimatmålen ska nås krävs det flera gånger så mycket finansiering som i nuläget för att klimatförändringen ska kunna bromsas in och vi ska kunna anpassa oss till den. För att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas bärkraft måste 30–50 % av jordens yta skyddas. Vi bör kunna utnyttja de begränsade resurserna på ett mer hållbart och smartare sätt. Det finns lösningar och möjligheter, och genom att skala upp dessa kan vi minimera riskerna och hotbilderna mot miljön och naturkapitalet. På så sätt kan vi också möjliggöra en hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd.

 

Aktia möjliggör en hållbar framtid och hållbart välstånd på många sätt. Vår vision är att vara den ledande kapitalförvaltarbanken och vårt mål är hållbar framgång. År 2021 lanserade vi Aktias klimatstrategi, enligt vilken vi strävar efter koldioxidneutrala placeringar fram till 2050. Ett delmål i klimatstrategin är att våra fonders koldioxidavtryck ska var 30 % mindre fram till 2025 och 50 % mindre fram till 2030 jämfört med 2019. Dessutom utnyttjar vi metoder för aktivt ägarskap och påverkan. Vid klimatkonferensen COP27 undertecknade vi placerarinitiativet Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis 2022 som uppmanar stater att vidta åtgärder mot klimatförändringen. Dessa är exempel på hur en aktör kan påverka miljön och samhället genom konkreta åtgärder. Mer information om vårt hållbarhetsarbete finns i vår årsredovisning