Lån

Här hittar du allmänna frågor och svar gällande lån.

Säkerheter och borgen

Vad är säkerhet?

Säkerhetsvärdet för egendomen som pantsätts värderas på banken utgående från säkerhetsobjektet. Om du saknar egen finansieringsandel kan du få tilläggssäkerhet via Aktia Bolånegaranti.

Du kan välja att ansöka om brukslån utan säkerhet. Brukslånet förutsätter inga säkerheter. Läs mera om Brukslånet.

Kan jag få lån utan säkerhet?

Vi rekommenderar en självfinansieringsandel på 5–10 % av bostadens anskaffningspris eller att du kan få realsäkerhet t.ex. av dina föräldrar. Om möjlighet till tilläggssäkerhet inte finns kan vi från fall till fall använda Aktia Bolånegaranti, som är en avgiftsbelagd tilläggssäkerhetsprodukt för bolån som man tar för att skaffa en bostad för bostadsbruk, utan annan tilläggssäkerhet. Ansök om bolån >>

VI kan även erbjuda brukslån utan säkerhet, det förutsätter inte säkerheter. Läs mera om Brukslånet >>

Vad är Aktia Bolånegaranti?

 • Bolånegaranti möjliggör att du kan finansiera bolånet utan att du behöver be om tilläggssäkerhet från släktningar eller vänner.
 • Bostaden ska vara för eget bruk (stadigvarande bostad).
 • Du betalar en engångsavgift för garantin och avgiften beror på garantibeloppet samt bostadens läge.
 • Bolånegaranti kan kopplas till både nya och gamla lån.

Hur får jag statsborgen för mitt bolån?

 • Bostaden ska vara för eget bruk (stadigvarande bostad).
 • Bolånet kan vara max 85 % av bostadens köpesumma.
 • BSP-lån kan vara 90 % av bostadens köpesumma.
 • Statsborgens max. summa är 50 000 euro och den kan vara högst 20 % av lånesumman.
 • Staten debiterar en kostnad för garantin som är 2,5 % av borgensbeloppet.
 • ABSP-låntagare får statsborgen kostnadsfritt för BSP-lånets del.
 • Man kan få statsborgen också om man inte köper sin första bostad.
 • Statsborgen beviljas inte för köp av placeringsbostäder.

Amorteringssätt och ränta

Vad betyder annuitet, jämn amortering och jämna rater?

Annuitet
Annuitet betyder att betalningsraten endast förändras i samband med att räntan ändras. När räntan stiger blir betalningsraten större och när räntan sjunker minskar också betalningsraten. Lånetiden förändras inte.

Jämn amortering
I ett lån med jämn amortering är amorteringen alltid lika stor. Räntornas andel minskar varje månad. Det betyder att betalningsraten är större i början av lånetiden, men lånetiden förändras inte.

Jämna rater
Amortering i jämna rater betyder att betalningsraten är lika stor under hela lånetiden. Förändringar i räntan inverkar inte på betalningsratens storlek. Om räntan ändras så mycket att betalningsraten inte räcker till för att amortera lånet inom överenskommen tid, debiteras det resterande lånebeloppet tillsammans med den sista betalningsraten.

Vad är referensräntorna?

Euribor är referensräntan för euroområdets penningmarknader och en förkortning av orden Euro Interbank Offered Rate. Euriboräntan beräknas för 1 veckas och 1–12 månaders tidsperioder. För bolån används i allmänhet en euriborränta som räknats ut för en period på 12 månader. Om lånet har bundits till euribor kontrolleras räntan efter en avtalad period, t.ex. med tre månaders mellanrum. Räntan noteras dagligen.

Primeränta är en bankspecifik referensränta, och banken beslutar om ändringar i den. Förändringarna i primeräntan baserar sig främst på marknadsräntornas väntade utveckling, förväntad inflation och allmänna ekonomiska utsikter. Primeräntan följer marknadsräntorna i en lugn takt och representerar således en stabilare ränteutveckling. Låneräntan förändras när primeräntan förändras. Om ränteförändringar informeras minst 14 dagar innan förändringen träder i kraft bl.a. på tidningarnas ekonomisidor. Aktias primeränta heter Aktia Prime.

Hur kan jag skydda mig mot stigande räntor?

Räntekorridor
När räntorna stiger förblir räntan inom räntekorridoren och kan inte överstiga den fastställda gränsen. När lånets referensränta har både nedre och övre gräns garanterar räntekorridoren att lånets månadsrat inte stiger för hög.

Fast ränta
Räntan på en kredit kan även vara fast under en period på 3, 5 eller 10 år. I ett lån med fast ränta är den ränta som kunden betalar densamma under en viss tidsperiod. När det gäller t.ex. 5 års fast ränta förändras räntan inte under en period på 5 år även om marknadsräntorna fluktuerar. Efter en period med fast ränta ändras räntan till den referensränta som man kom överens om i låneförhandlingarna + en kundspecifik marginal. Man kan även komma överens om en ny period av fast ränta.

Räntetak
I ett lån med räntetak drar du nytta av räntefluktuationer och får den säkerhet som en fast ränta ger. Lånets totalränta kan inte stiga så att den blir högre än det överenskomna räntetaket inom en period på 3 eller 5 år enligt ditt val. Du får ändå nyttan av eventuella räntesänkningar och kan göra extra amorteringar på lånet. Räntetak passar dig som uppskattar säkerhet och det att låneskötselkostnaderna inte kan stiga över en viss gräns. Det är mycket viktigt att ha ett ränteskydd åtminstone för en del av lånet.

Vad betyder effektiv ränta?

Syftet med effektiv ränta är att ge kredittagaren information om lånets totala kostnader. När den effektiva räntan räknas ut beaktar man utöver skuldkapital och ränta också betalningstidtabellen samt kostnaderna för att lyfta lånet och dess skötselavgifter, t.ex. expeditionsavgift och avgifter som uppbärs för direktdebitering av lånet under hela lånetiden. Med hjälp av den effektiva räntan kan du jämföra låneofferter.

Låneamortering

Varför syns låneamorteringen inte under Betalningar som förfaller i nätbanken?

För räntornas del färdigställs faktureringen av låneraterna ett par dagar före förfallodagen. Därför syns låneamorteringar först ett par dagar före förfallodagen under Betalningar som förfaller. De övriga uppgifterna om lånet ser du behändigt i nätbanken och du kan också vid behov skriva ut dem t.ex. för att kontrollera ditt skattebeslut.

Hur gör jag en extra amortering eller betalar bort mitt lån?

Du kan göra en extra amortering eller betala bort ditt lån i din nätbank under Lån - Uppgifter om lånet.

Hur ändrar jag lånets betalningsdag?

Du kan ändra lånets betalningsdag i din nätbank under Lån – Uppgifter om lånet.

Hur söker jag om amorteringsfrihet?

Du kan ansöka om amorteringsfrihet i nätbanken under fliken Låna - Amorteringsfrihet. Ifall det finns två gäldenärer skickas ansökan automatiskt till den andra gäldenärens nätbank för godkännande.

Vad ska jag göra om det uppstår problem med återbetalningen av mitt lån?

Om det har skett förändringar som inverkar på ekonomin i ditt liv och du får svårigheter med att betala lånet ska du ta kontakt med kontoret i god tid före lånets nästa förfallodag. Problemet kan i de flesta fall lösas genom att ändra betalningsplanen för lånet. Du kan till exempel komma överens om amorteringsfrihet för en tid och betalar då endast räntan på lånet.

En oskött kredit leder till dröjsmålsräntor och i sista hand till indrivningsåtgärder. Följden är ofta också anmärkning i kreditupplysningsregistret, vilket försvårar livet på många sätt. Kreditupplysningarna kontrolleras i regel i samband med att man söker jobb, ansöker om lån, kreditkort eller hyresbostad.

Det lönar sig att garantera din återbetalningsförmåga med Låneskydd för att kunna sköta lånet om något tråkigt skulle hända.