Lån

Lån

Bostadslån

Ansök om bostadslån

Om du är intresserad av ett bostadslån från Aktia kan du fylla i en låneansökan här.

Vi kontaktar dig inom kort efter att vi fått din låneansökan. Vi går tillsammans igenom ansökan och ber vid behov om tilläggsinformation.

Läs mera om bostadslån här.

Första bostaden

Vi hjälper dig gärna att hitta en lämplig lösning för att skaffa din första bostad.
 • Om du är mellan 18 och 39 år och köper din första bostad, så att du äger minst 50 procent av bostaden, behöver du inte betala överlåtelseskatt.
 • Förstagångsköparens 95 % räntetak betyder att man då man köper sin första bostad behöver ha minst 5 % egna besparingar av bostadens försäljningspris eller andra säkerheter (t.ex. föräldrarnas bostad eller en kommersiell säkerhet).
Ansök om bostadslån här.
Läs mera om bostadslån här.

Säkerheter

Säkerhetsvärdet för egendomen som pantsätts värderas på banken utgående från säkerhetsobjektet. Våra specialister hjälper dig gärna att hitta en lämplig säkerhet för ditt bostadslån. Aktia erbjuder följande alternativ.

Aktia Bolånegaranti

Aktia Bolånegaranti är en säkerhet som du kan köpa för ditt bostadslån om lånebeloppet överstiger bostadens belåningsvärde. På så sätt kan du finansiera bolånet utan att du behöver be om tilläggssäkerhet från släktningar eller vänner eller använda annan egendom som säkerhet för lånet. Bolånegarantin kan användas för köp av bostad som är avsedd för eget bruk och priset beror på lånets och säkerhetsbehovets storlek.

Statsborgen

För köp av egen bostad finns möjlighet att få statsborgen.

 • Avgiften för statsgarantin är 2,5 % av borgensbeloppet.
 • Statsborgen är avgiftsfri för BSP-lån.
 • Bolånet kan vara max 85 % av bostadens köpesumma.
 • Bolånet kan vara upp till 90 % av bostadens köpesumma.

Amorteringssätt

Annuitet

Annuitet betyder att betalningsraten endast förändras i samband med att räntan ändras. När räntan stiger blir betalningsraten större och när räntan sjunker minskar också betalningsraten. Lånetiden förändras inte.

Jämn amortering

I ett lån med jämn amortering är amorteringen alltid lika stor. Räntornas andel minskar varje månad. Det betyder att betalningsraten är större i början av lånetiden, men lånetiden förändras inte.

Jämna rater

Amortering i jämna rater betyder att betalningsraten är lika stor under hela lånetiden. Förändringar i räntan inverkar inte på betalningsratens storlek. Om räntan ändras så mycket att betalningsraten inte räcker till för att amortera lånet inom överenskommen tid, debiteras det resterande lånebeloppet tillsammans med den sista betalningsraten.

Ränteskydd

Räntekorridor

När räntorna stiger förblir räntan inom räntekorridoren och kan inte överstiga den fastställda gränsen. När lånets referensränta har både nedre och övre gräns garanterar räntekorridoren att lånets månadsrat inte stiger för hög.

Fast ränta

Räntan på en kredit kan även vara fast under en period på 3, 5 eller 10 år. I ett lån med fast ränta är den ränta som kunden betalar densamma under en viss tidsperiod. När det gäller t.ex. 5 års fast ränta förändras räntan inte under en period på 5 år även om marknadsräntorna fluktuerar. Efter en period med fast ränta ändras räntan till den referensränta som man kom överens om i låneförhandlingarna + en kundspecifik marginal. Man kan även komma överens om en ny period av fast ränta.

Räntetak

I ett lån med räntetak drar du nytta av räntefluktuationer och får den säkerhet som en fast ränta ger. Lånets totalränta kan inte stiga så att den blir högre än det överenskomna räntetaket inom en period på 3 eller 5 år enligt ditt val. Du får ändå nyttan av eventuella räntesänkningar och kan göra extra amorteringar på lånet. Räntetak passar dig som uppskattar säkerhet och det att låneskötselkostnaderna inte kan stiga över en viss gräns. Det är mycket viktigt att ha ett ränteskydd åtminstone för en del av lånet.

Räntor

Referensräntan

Euribor är referensräntan för euroområdets penningmarknader och en förkortning av orden Euro Interbank Offered Rate. Euriboräntan beräknas för 1 veckas och 1–12 månaders tidsperioder. För bolån används i allmänhet en euriborränta som räknats ut för en period på 12 månader. Om lånet har bundits till euribor kontrolleras räntan efter en avtalad period, t.ex. med tre månaders mellanrum. Räntan noteras dagligen.

Primeränta är en bankspecifik referensränta, och banken beslutar om ändringar i den. Förändringarna i primeräntan baserar sig främst på marknadsräntornas väntade utveckling, förväntad inflation och allmänna ekonomiska utsikter. Primeräntan följer marknadsräntorna i en lugn takt och representerar således en stabilare ränteutveckling. Låneräntan förändras när primeräntan förändras. Om ränteförändringar informeras minst 14 dagar innan förändringen träder i kraft bl.a. på tidningarnas ekonomisidor. Aktias primeränta heter Aktia Prime.

Effektiv ränta

Syftet med effektiv ränta är att ge kredittagaren information om lånets totala kostnader. När den effektiva räntan räknas ut beaktar man utöver skuldkapital och ränta också betalningstidtabellen samt kostnaderna för att lyfta lånet och dess skötselavgifter, t.ex. expeditionsavgift och avgifter som uppbärs för direktdebitering av lånet under hela lånetiden. Med hjälp av den effektiva räntan kan du jämföra låneofferter.

Ändring i betalningsplan och skötselkonto

Amorteringsfrihet

Under amorteringsfriheten består betalningsraten för ditt lån endast av räntor och återbetalningsavgifter.

Du kan enkelt ansöka om amorteringsfritt i nätbanken under Lån – Amorteringsfrihet.

Vi meddelar dig när din ansökan har behandlats. För amorteringsfriheten debiteras en serviceavgift enligt prislistan.

Logga in i nätbanken

Ändring av betalningsrat

Du kan ansöka om ändring av betalningsrat enkelt i nätbanken under Lån – Lånetjänster – Ändra betalningsrat.

Vi meddelar dig när din ansökan har behandlats. För ändringen debiteras en serviceavgift enligt prislistan.

Logga in i nätbanken

Ändring av betalningsdag

Du kan ändra betalningsdag enkelt i nätbanken under Lån – Lånetjänster – Byt betalningsdag.

Ändringen av betalningsdag via nätbanken är avgiftsfri.

Logga in i nätbanken

Ändring av skötselkonto

Du kan ändra skötselkonto för ditt lån enkelt i nätbanken under Lån – Lånetjänster – Byt skötselkonto.

Ändringen av skötselkonto via nätbanken är avgiftsfri. Observera att skötselkontot bör vara ett brukskonto i Aktia.

Logga in i nätbanken

Studielån

Ansök om studielån

Du kan ansöka om studielån i nätbanken under Lån. Med samma ansökan kan du antingen ansöka om studielån eller ökning av ditt nuvarande studielån.
 • Om du är Aktias kund och du har ett brukskonto samt nätbankskoder kan du fylla i ansökan i nätbanken genast när du fått beslutet om statsgaranti från FPA.

  Logga in i nätbanken
 • Om du är minderårig, boka tid till vårt kontor för att underteckna en fullmakt.
 • Om du är Aktias kund, men inte har bankkoder boka tid till vårt kontor.
 • Om du inte är Aktias kund, men vill ansöka om studielån av oss kan du boka tid till vårt kontor. Vi öppnar de tjänster du behöver och fyller tillsammans i ansökan om studielån på vårt kontor.

Amortering och tillbakabetalning av lån

Under studietiden kapitaliseras räntorna dvs. räntan läggs till lånekapitalet. Detta sker automatisk två gånger per år (15.6 och 15.12) under studietiden. När studierna tar slut fortsätter kapitaliseringen ännu under följande termin.

Återbetalningen av studielånet börjar automatiskt ungefär 1,5 år efter att studierna avslutats. (den första betalningsraten förfaller 15.7 eller 15.1).

Konsumtionslån med säkerhet

 • Konsumtionslån med säkerhet är ett traditionellt banklån som passar för större anskaffningar.
 • För konsumtionslån behövs en säkerhet, såsom t.ex. en egen bostad.
 • Räntan och betalningsplanen för konsumtionslån med säkerhet bestäms vid låneförhandlingen.
Du kan ansöka om konsumtionslån med säkerhet här.


Brukslån

Aktia Brukslån är en engångskredit på 2 500–20 000, som kan beviljas utan säkerheter eller borgensmän. Det är lätt att ansöka om lånet, och pengarna betalas in på ditt konto inom 1 – 3 vardagar.

Du kan enkelt ansöka om brukslån här eller i nätbanken, Aktia Mobilbanken eller Aktia Wallet-applikationen.

Brukslånets fakturering

Som förfallodag för brukslånet kan du välja antingen månadens femtonde eller sista dag. Du kan ändra förfallodag genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken eller Aktia Mobilbanken. Du kan logga in i nätbanken också med en annan banks bankkoder.

Uppgifter om brukslånet

Du kan kontrollera uppgifter om ditt brukslån i nätbanken eller Aktia Mobilbanken under Lån.