Lån

Här hittar du allmänna frågor och svar om lån

Kan jag få lån utan säkerhet?

Behöver du snabbt lån utan säkerhet för överraskande utgifter? Eller behöver du kanske skaffa nya möbler eller hemelektronik efter flytten? Du kan välja att ansöka om brukslån utan säkerhet. Brukslånet förutsätter inga säkerheter. Läs mera om Brukslånet.

Kortkrediter och brukslån är krediter utan säkerhet, de står till ditt förfogande med samma avtal.

Hur får jag statsborgen på mitt bolån?

Om statsborgen överenskoms i samband med låneförhandlingarna i banken. Den bostad som belånas ska skaffas för eget bruk (stadigvarande bostad) och det av staten godkända bolånet, det s.k. HAL-lånet, kan vara högst 85 % av bostadens köpesumma eller 90 % om du får BSP-lån. Statsborgens maximibelopp är 50 000 euro och det kan utgöra högst 20 % av lånebeloppet. För borgen uppbär staten en avgift som är 2,5 % av borgensbeloppet. Avgiften uppbärs i samband med att lånet lyfts, en BSP-låntagare får borgen utan avgift för BSP-lånets del. Man kan få statsborgen också om man inte köper som första bostad. Statsborgen beviljas inte på placeringsbostäder.

Vad är Låneskydd?

Låneskydd ger låntagaren och hens närmaste ekonomiskt skydd i oväntade situationer. Låneskyddet hjälper till vid återbetalningen om familjens inkomster minskar t.ex. på grund av dödsfall, olycksfall, allvarlig sjukdom eller arbetslöshet. Ta kontakt med kontoret, så skräddarsyr vi ett Låneskydd som passar just dig. Läs mera om Låneskydd.

Vad är säkerheter? Hur mycket behöver man?

Banken behöver i allmänhet säkerheter för att säkerställa att krediten återbetalas. Säkerheten för ett bolån är i allmänhet den aktielägenhet eller bostadsfastighet som köps. Säkerheten kan också vara t.ex. sommarstuga, deposition eller fondandelar. Säkerheten kan vara kredittagarens egen eller ställas av någon annan.

Säkerhetsvärdet för egendomen som pantsätts värderas på banken utgående från säkerhetsobjektet. Aktielägenheter och bostadsfastigheter ges t.ex. ett säkerhetsvärde på 70 %. Om du saknar egen finansieringsandel kan du få tilläggssäkerhet antingen via statsborgen (www.ara.fi) eller Aktia Bolånegaranti.

Vad betyder annuitet, jämn amortering och jämna rater?

Annuitet betyder att betalningsraten endast förändras i samband med att räntan ändras. När räntan stiger blir betalningsraten större och när räntan sjunker minskar också betalningsraten. Lånetiden förändras inte.

I ett lån med jämn amortering är amorteringen alltid lika stor. Räntornas andel minskar varje månad. Det betyder att betalningsraten är större i början av lånetiden, men lånetiden förändras inte.

Amortering i jämna rater betyder att betalningsraten är lika stor under hela lånetiden. Förändringar i räntan inverkar inte på betalningsratens storlek. Om räntan ändras så mycket att betalningsraten inte räcker till för att amortera lånet inom överenskommen tid, debiteras det resterande lånebeloppet tillsammans med den sista betalningsraten.

Vad är referensräntorna?

Primeränta
Primeränta är en bankspecifik referensränta, och banken beslutar om ändringar i den. Förändringarna i primeräntan baserar sig främst på marknadsräntornas väntade utveckling, förväntad inflation och allmänna ekonomiska utsikter. Primeräntan följer marknadsräntorna i en lugn takt och representerar således en stabilare ränteutveckling. Låneräntan förändras när primeräntan förändras. Om ränteförändringar informeras minst 14 dagar innan förändringen träder i kraft bl.a. på tidningarnas ekonomisidor. Aktias primeränta heter Aktia Prime.

Euriborränta
Euribor är referensräntan för euroområdets penningmarknader och en förkortning av orden Euro Interbank Offered Rate. Euriboräntan beräknas för 1 veckas och 1–12 månaders tidsperioder. För bolån används i allmänhet en euriborränta som räknats ut för en period på 12 månader. Om lånet har bundits till euribor kontrolleras räntan efter en avtalad period, t.ex. med tre månaders mellanrum. Räntan noteras dagligen.

Fast ränta
Räntan på en kredit kan även vara fast under en period på 3, 5 eller 10 år. I ett lån med fast ränta är den ränta som kunden betalar densamma under en viss tidsperiod. När det gäller t.ex. 5 års fast ränta förändras räntan inte under en period på 5 år även om marknadsräntorna fluktuerar. Efter en period med fast ränta ändras räntan till den referensränta som man kom överens om i låneförhandlingarna + en kundspecifik marginal. Man kan även komma överens om en ny period av fast ränta.

Räntetak

I ett lån med räntetak drar du nytta av räntefluktuationer och får den säkerhet som en fast ränta ger. Lånets totalränta kan inte stiga så att den blir högre än det överenskomna räntetaket inom en period på 3 eller 5 år enligt ditt val. Du får ändå nyttan av eventuella räntesänkningar och kan göra extra amorteringar på lånet.

Räntetak passar dig som uppskattar säkerhet och det att låneskötselkostnaderna inte kan stiga över en viss gräns. Det är mycket viktigt att ha ett ränteskydd åtminstone för en del av lånet.

Vid vilken ålder kan jag börja bostadsspara?

En lagändring som trädde i kraft i början av juli gör det möjligt för 15 år fyllda att börja bostadsspara. Förutsättningen är att man i avtalet om bostadssparande kommer överens om att insättningarna utgörs av pengar som den minderåriga har förtjänat genom arbete. Sådana medel anses också avkastning från egendom som den unga skaffat på egen hand.

BSP är ett system som är avsett som stöd för unga att skaffa sin första bostad. Efter att ändringarna trätt i kraft kan personer i åldern 15–39 år börja bostadsspara.

Läs mer om BSP-kontot.

Vad betyder effektiv ränta?

Syftet med effektiv ränta är att ge kredittagaren information om lånets totala kostnader. När den effektiva räntan räknas ut beaktar man utöver skuldkapital och ränta också betalningstidtabellen samt kostnaderna för att lyfta lånet och dess skötselavgifter, t.ex. expeditionsavgift och avgifter som uppbärs för direktdebitering av lånet under hela lånetiden. Med hjälp av den effektiva räntan kan du jämföra låneofferter.

Vad behövs för att ansöka om/lyfta studielån?

För studielån behöver du ett beslut om statsgaranti som du kan ansöka om på FPA eller din studieinrättning. Du kan lämna in ansökan om statsgaranti för lånet samtidigt som du ansöker om studiestöd och/eller bostadstillägg. Det lönar sig att ansöka om lånegaranti för hela studietiden på en gång.

Banken fattar beslut om beviljande av lånet. Du behöver inte lämna in studiestödsbeslutet till banken, eftersom vi får uppgifter om garantierna elektroniskt direkt från FPA. Kontrollen av uppgifterna tar normalt en bankdag. Du kommer överens med banken om övriga lånevillkor än de som nämns i studiestödsbeslutet.

Varför syns låneamorteringen inte under "betalningar som förfaller" i Nätbanken?

För räntornas del färdigställs faktureringen av låneraterna ett par dagar före förfallodagen. Därför syns låneamorteringar först ett par dagar före förfallodagen under "betalningar som förfaller". De övriga uppgifterna om lånet ser du behändigt i nätbanken och du kan också vid behov skriva ut dem t.ex. för att kontrollera ditt skattebeslut.

Vad ska jag göra om det uppstår problem med återbetalning av mitt lån?

Om det har skett förändringar som inverkar på ekonomin i ditt liv och du får svårigheter med att betala lånet ska du ta kontakt med kontoret i god tid före lånets nästa förfallodag. Problemet kan i de flesta fall lösas genom att ändra betalningsplanen för lånet. Du kan till exempel komma överens om amorteringsfrihet för en tid och betalar då endast räntan på lånet.

Oskötta kredit leder till dröjsmålsräntor och i sista hand till indrivningsåtgärder. Följden är ofta också anmärkning i kreditupplysningsregistret, vilket försvårar livet på många sätt. Kreditupplysningarna kontrolleras i regel i samband med att man söker jobb, ansöker om lån, kreditkort eller hyresbostad.

Det lönar sig att garantera din återbetalningsförmåga med Låneskydd för att kunna sköta lånet om något tråkigt skulle hända.

Hur ansöker jag om amorteringsfrihet för mitt lån?

Du kan ansöka om amoteringsfrihet i nätbanken under fliken Låna och Amorteringsfrihet. Om du ansöker amorteringsfrihet för över 12 månader, vänligen meddela det i ansökan. Du kan också ansöka om amorteringsfrihet genom att ringa vår kundservice tfn 010 247 010.

Hur ansöker jag om lån för fritidsbostad?

Drömmer du om en sommarstuga vid havet, en egen bastu och en grönskande gräsmatta? Bolånet för fritidsbostad är ett bra alternativ för finansiering av en fritidsbostad. Vi planerar en helhet enligt den lånetid och det amorteringssätt du önskar. Som säkerhet duger oftast fritidsbostaden som du köper, och vid behov kan du använda din egen bostad eller annan realsäkerhet som tilläggsäkerhet. Ansök om lån för fritidsbostad.

Jag har hittat en bostad som jag skulle vilja ge en offert på. Vad ska jag göra?

Om du redan har varit på bolåneförhandlingar på Aktia ska du kontakta kontoret och be att få en uppdaterad bolåneoffert. Om du inte har en gällande offert kan du ansöka om bolån här.

Jag vill sälja min bostad – hur ska jag göra?

Boka tid på Aktias kontor för att diskutera bostadsbytet och eventuell finansiering innan du börjar sälja din gamla bostad. När du försäkrar dig om det nya bolånet som du eventuellt kan behöva i god tid vet du med vilken tidtabell du kan gå vidare och kan snabbt ge offert på en ny bostad. Aktia Fastighetsförmedling hjälper dig att sälja bostaden och våra professionella mäklare ger dig aktuell information om prisutvecklingen i ditt område och om marknadsläget i övrigt.

Mera information om lån / Aktias lån
Hittade du din drömbostad? / Bostadslån