Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Är dina placeringar en del av problemet eller en del av lösningen? – Att placera i förnybar energi är nu mer motiverat än någonsin

Är dina placeringar en del av problemet eller en del av lösningen? – Att placera i förnybar energi är nu mer motiverat än någonsin

Den 21 mars 2022 Bloggar och artiklar

Med påverkansinvesterande eftersträvas en positiv inverkan på miljön eller samhället. Det räcker inte att identifiera ESG-faktorer inom ansvarsfullt investerande eller ha vissa normer att följa som en moralisk kompass. Inom påverkansinvesterande vill man vara en del av lösningen.

Påverkansinvesterande kan också betraktas som en riskhanteringsmetod inom placerandet, eftersom påverkansinvesterande utesluter sådana bolag och affärsmodeller som på lång sikt orsakar mer skada än nytta. Ofta är de företag som valts ut enligt påverkanskriterierna sådana som eftersträvar att lösa lokala och globala problem och utmaningar samt bygga en hållbarare framtid. Det är också bättre att placera i ett bolag vars affärsverksamhet är tryggad även i framtiden än i ett bolag vars affärsverksamhet inte motsvarar den framtida verksamhetsmiljön eller efterfrågan.

Som exempel på betydelsen av påverkansinvesterande kan vi lyfta fram ren, lokalt producerad energi. Före Rysslands anfall kunde dylika placeringar lätt motiveras av miljöskäl. Syftet med de förnybara energiformerna är att bromsa upp den globala uppvärmningen, som i takt med att den accelererar kommer att leda till utarmning av den biologiska mångfalden, förstöring av livsmiljöer och en miljökatastrof.

Placeringar i förnybar energi fick tyvärr en helt ny dimension efter att Ryssland anföll Ukraina. Europeiska unionen vaknade upp till vårt enorma beroende av importerad rysk energi som kan användas både till politisk utpressning av Västeuropa och till finansiering av Rysslands våldsmaskineri.

Till följd av kriget är kommissionens ambitiösa mål att vara helt oberoende av den ryska fossila energin före 2030 och att minska importen av rysk gas med två tredjedelar redan i år. Informationsföretaget Bloomberg bedömer att placeringar på cirka 300 miljarder euro i sol- och vindenergi i praktiken räcker till för att eliminera användningen av gas i energiproduktionen. I detta fall skulle den förnybara energin stå för cirka 40 % av elproduktionen i området. Kriget påskyndar den gröna övergången i Europa och ökar energisjälvförsörjningsgraden.

Dessa riktlinjer har också haft ekonomiska konsekvenser. Aktiekurserna för bolag inom den gamla ekonomin, såsom Fortum och Uniper, sjönk efter Rysslands anfall och efter att unionens sanktioner trätt i kraft. På motsvarande sätt upplevde många bolag inom ny ren energi, såsom Vestas Wind Systems eller OX2, en kraftig uppgång på grund av nyheterna. Jag anser att kursreaktionerna har varit motiverade.

Europa kommer inte längre att vara beroende av den ryska energin. För att bli av med beroendet kommer hundratals miljarder att investeras i förnybar energi. Till följd av detta kommer affärsutsikterna för företag som producerar produkter och tjänster med anknytning till förnybar energi oundvikligen att förbättras ytterligare.

Det är en enorm mänsklig tragedi att dessa investeringar påskyndas just på grund av kriget. En oskyldigare och trots allt mycket motiverad orsak hade varit att bromsa klimatförändringen och respektera Parisavtalet.

Kursreaktionerna i båda riktningarna på värdepappersmarknaden visar att påverkansinvesterande också innebär riskhantering. Världen förändras och företagen möter olika lokala eller globala utmaningar, men det finns också gott om möjligheter! Vill du att dina placeringar ska vara en del av problemet eller en del av lösningen?Aarni Pursiainen
Skribenten är portföljförvaltare för fonden Aktia Impact.