Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Vindkraftverk ger hushållen energi och placerarna avkastning

Vindkraftverk ger hushållen energi och placerarna avkastning

Den 5 december 2022 Bloggar och artiklar

De nio kraftverken i Kooninkallio vindkraftpark producerar årligen utsläppsfri energi som räcker för ca 4 000 egnahemshus. Vindkraftparken är en del av ett av placeringsobjekten för kapitalfonden Taaleri Tuulitehdas II. Placerarna i fonden äger helt konkret vindkraftverken som tornar upp sig i parken samt den energi som de producerar.

Nere vid foten av vindkraftverket, eller vindmöllan som det kallas i folkmun, är det nästan vindstilla, men ovanför på 144 meters höjd snurrar rotorbladen jämnt i vinden. Vindkraftverken som färdigställdes år 2016 i Kankaanpää i Norra Satakunta producerar 10 000 megawattimmar el per år per kraftverk. Detta motsvarar en årlig koldioxidkompensation på ungefär 25 200 ton.

Aktias strategiska partner Taaleri är ett kapitalfondbolag, vars strategi fokuserar på förnybar energi och påverkan. Taaleri är också Finlands största* vindkraftsproducent genom sina fonder och mandat. 

Kapitalfonder är ett effektivt sätt att placera i förnybar energi

Taaleri har ett av Europas största team för vind- och solenergi. Taaleri Energia utvecklar, låter bygga och driver själv projekten. 

Tamir Fareed från Taaleri Energia har redan från början deltagit i genomförandet av projekten. Han säger att Taaleri genom fondernas innehav och via mandat är delaktigt i driften av sammanlagt 15 vindparker i Finland. Dessutom genomför bolaget projekt för förnybar energi också på andra håll i Europa och i USA. Alla vind- och solenergiprojekt genomförs via kapitalfonder. I det rådande världsläget är utsikterna ljusa för produktionen av förnybar energi.
”Vi har positionerat oss väl som företag. Vi har de projekt och samarbetspartner som behövs för att också i fortsättningen kunna göra lönsamma investeringar i förnybar energi ", säger Fareed.

Fareed ser potential för en betydande utbyggnad av vindkraften i Finland.

”Här finns rum för minst dubbelt så många vindkraftverk, bara stamnätet utvecklas i samma takt.”

För placerare är kapitalfonder det mest direkta och effektiva sättet att placera i förnybar energi, eftersom de placerade medlen allokeras direkt till projekten som byggs. Kapitalfondplaceringar skiljer sig väsentligt från mer traditionella placeringar i placeringsfonder, eftersom placeraren måste vara beredd att binda sig till kapitalfonden för hela mandatperioden och medlen inte kan inlösas för något annat ändamål under den tiden. I genomsnitt är livslängden för en kapitalfond cirka tio år, och därför passar kapitalfonder för diversifiering av placeringsportföljen, inte som enda placeringsobjekt.

Som värdar för evenemanget agerade Aktias bankirer Jonna Nummi, Niko Ylikorpi och Sami Ruusunen samt Tamir Fareed från Taaleri Energia.

Placeringar i förnybar energi är påverkansinvestering i sin bästa form

Energiproduktionen har en central roll i kampen mot klimatförändringen. Vindkraft är ett förmånligt sätt att bygga ny elproduktionskapacitet. Efter att en vindkraftpark byggts återstår endast kostnader för övervakning och underhåll. Efter de initiala investeringarna är elproduktionen mycket förmånlig, och el som produceras med vindkraft orsakar inga utsläpp i luften, marken eller vattendragen. 

Vindkraftsprojekten har också samhällelig påverkan. Utgångspunkten är att vindkraftparker byggs i glesbygdsområden, där de förbättrar elnäten, skapar arbetsplatser, ger kommunerna skatteinkomster och ökar energisäkerheten.
"För många små kommuner är byggandet av en vindkraftpark en lottovinst. Dessa frågor nämns inte i ESG-rapporterna”, säger Fareed.

Byggandet av förnybar energi fortsätter

Kooninkallio vindkraftpark ägs av kapitalfonden Taaleri Tuulitehdas II, och Aktias kunder samt placerare i Taaleris kapitalfonder för förnybar energi bjöds in för att besöka parken en dag i november.

Juha Kauhanen från Nådendal är en av dem. Han vill placera både kapitalet hos det företag han representerar och sitt eget kapital så att det ger en trygg avkastning och är etiskt hållbart.

”Om värdestrategin inte är förenlig med mina egna värderingar låter jag bli att placera”, sammanfattar han.

Kauhanen har ökat kapitalplaceringarnas vikt i sina portföljer, eftersom lösningarna som erbjuds gör det möjligt att placera i förnybara energikällor och användningen av dem samt i förfaranden som ersätter fossila energiformer. 

”Jag är övertygad om att det lönar sig att använda och producera vind- och solkraft”, säger han.

Fonden Taaleri Tuulitehdas II börjar småningom lösgöra sig från sina placeringsobjekt, eftersom fondens mandatperiod på tio år närmar sig sitt slut. Nya energiprojekt och energikapitalfonder håller dock på att utvecklas. 

”Taaleris nästa kapitalfond kommer utöver vind- och solkraft också att investera i lagringssystem för el, och fonden klassificeras som mörkgrön i enlighet med en EU-förordning. På många håll i Europa råder det skriande brist på förnybar energi, och dessa projekt hjälper oss att minska vårt beroende av fossila bränslen”, säger Taamir Fareed.  

*Källa: Finska Vindkraftföreningen

Läs mer om ansvarsfullt investerande inom Aktia