Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Kundkännedom

Varför blir jag tillfrågad om jag är en politiskt utsatt person (PEP/Politically Exposed Person)?

Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i Finland eller utlandet eller en sådan persons familjemedlem eller medarbetare.

En politiskt utsatt person är en person som fungerar eller under det senaste året har fungerat t.ex. som statschef, minister, parlamentsledamot, ledamot i högre rättsorgan, ledamot i ett högre beslutande organ som granskar skötseln av finanserna i en stat, ledamot i direktionen för en centralbank, ambassadör eller diplomatiskt sändebud, officer som hör till generalitetet eller medlem i ledningen av ett statsägt företag. Som familjemedlemmar till en person i politiskt utsatt ställning betraktas makar och föräldrar samt barn och deras makar.