Kundkännedom

Kundkännedom

Enligt finsk lag ska alla banker identifiera och känna sina kunder.

Kundens identitet ska verifieras med hjälp av en giltig officiell identitetshandling. Banken ska utöver personuppgifterna ha tillräcklig information om kundens verksamhet, ekonomiska ställning, ärenden och tjänsternas användningsändamål. Enligt nuvarande lagstiftning förutsätts dessutom att banken vet om kunden är en politiskt utsatt person (PEP) eller en sådan persons familjemedlem eller medarbetare.

Bankerna har enligt lagen rätt att vägra grunda eller fortsätta en kundrelation om kunden inte lämnar tillräckliga kontrolluppgifter. Alla handlingar och all information som lämnas till banken behandlas konfidentiellt och enligt banksekretess.

Vi ställer dessa frågor till alla våra kunder – både i början av kundrelationen och senare under kundrelationen. Dessa ställs dock nödvändigtvis inte till alla våra kunder samtidigt. Kom ihåg att frågorna ställs för din egen säkerhet.

Kontroll av identiteten

Aktia godkänner följande identitetshandlingar vid kontroll av identitet.
Ett av finländsk myndighet utfärdat:
  • Pass
  • Identitetsbevis utfärdat av polisen i Finland
  • Körkort beviljat efter 1.10.1990
Dokument beviljat av utländsk myndighet:
  • Pass som beviljats i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz, San Marino eller i någon annan stat som särskilt fastställts i Aktias interna regler
  • Identitetsbevis beviljat av en myndighet i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino
Identitetshandlingen ska vara hel och i kraft.

Att känna kunden, minderårig privatkund

Frågor gällande beskattningsuppgifter

Internationella avtal reglerar vilka uppgifter i anslutning till beskattningen som banker och andra finansinstitut ska samla in om sina kunder och rapportera till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen rapporterar uppgifterna vidare till de stater med vilka Finland har överenskommelser.

Lagstiftningen om skatterapportering förpliktar oss att ställa frågor om kundens skattskyldighet utomlands (skattemässigt hemvistland) och ett eventuellt utländskt skattenummer, om landet är något annat än Finland.

Om det är osäkert i vilka länder du är skattskyldig ber vi dig vända dig till skattemyndigheten. Vi får inte ge råd som gäller skattelagstiftningen eller t.ex. bestämning av beskattningslandet.

En politiskt utsatt person (PEP/Politically Exposed Person)

Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i Finland eller utlandet eller en sådan persons familjemedlem eller medarbetare.

En politiskt utsatt person är en person som fungerar eller under det senaste året har fungerat t.ex. som statschef, minister, parlamentsledamot, ledamot i högre rättsorgan, ledamot i ett högre beslutande organ som granskar skötseln av finanserna i en stat, ledamot i direktionen för en centralbank, ambassadör eller diplomatiskt sändebud, officer som hör till generalitetet eller medlem i ledningen av ett statsägt företag. Som familjemedlemmar till en person i politiskt utsatt ställning betraktas makar och föräldrar samt barn och deras makar.

Är du företags- eller sammanslutningskund? Ifyllningsinstruktioner