Kundkännedom och kundidentifiering – varför frågar Aktia?

Banker och finansinstitut har en i lag fastställd skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Vi ska ha tillräckliga uppgifter om kundens affärsverksamhet, representanter, ägare, verkliga förmånstagare och skattestatus. Därtill är bankerna skyldiga att hindra missbruk av tjänster samt sådan affärsverksamhet som anknyter till penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet. Vi ställer frågor för att känna och identifiera kunden, för att ha uppdaterade uppgifter om kunden under kundrelationen och för att det ska vara tryggt att sköta bankärenden.

För att kunna erbjuda dig finansiell rådgivning och högklassiga tjänster som är rätt anpassade till dina behov är det viktigt att vi har bra kännedom om dig och din verksamhet. För att säkerställa att dina uppgifter hålls uppdaterade ställer vi dig frågor i början av kundrelationen och även senare när du sköter dina ärenden på kontoret, i nätbanken eller per telefon.

 

Privatkunder

Vad frågar vi?

Vi måste identifiera våra kunder i alla situationer.  Identiteten verifieras i regel från identitetshandlingar som vi godkänner.  Vi behöver också information om din verksamhet, din ekonomiska ställning och dina medels ursprung samt i vilket land du beskattas mm. Vi hanterar alla uppgifter du lämnat konfidentiellt enligt tillämplig sekretessreglering.  Läs mer om hur Aktia hanterar personuppgifter här.

Frågor kan uppstå t.ex. i samband med att du fått in en större summa pengar på ditt konto. Då kan vi fråga var pengarna kommit ifrån eller till vilket ändamål pengarna ska användas. Svaren på förfrågningarna ges i regel skriftligen.

Observera att frågorna ställs för din egen säkerhet.

Vi är också skyldiga att känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning i en annan stat, en sådan persons familjemedlem eller nära bolagspartner.
 

Aktia godkänner följande identitetshandlingar

Av finsk myndighet utfärdat:

 • pass
 • identitetsbevis beviljat av polisen i Finland
 • körkort beviljat efter 1.10.1990


Resedokument som utfärdats av utländsk myndighet:

 • pass
 • identitetsbevis som är utfärdat av myndighet i medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller San Marino

Identitetshandlingen ska vara i kraft och den ska vara hel.

På finansinspektionens sidor kan du läsa mera om kundkännedom.
 

Fyll i blanketten Uppgifter om kundkontroll, privatperson

För att fylla i blanketten behöver du ett giltigt identitetsbevis och Aktias eller någon annan banks nätbankskoder. Du undertecknar den ifyllda blanketten med dina personliga bankkoder i tjänsten "Onnistuu.fi".

Fyll i dina uppgifter

Företagskunder

Vad frågar vi?

Banken ska känna till kundens representanter, ägare, ägarstruktur och verkliga förmånstagare. Vi ska ha tillräckliga uppgifter om kundens affärsverksamhet, ekonomiska situation, kunder och viktigaste affärspartner. Vi ber även om uppgifter om behovet av banktjänster och volymen för penningrörelse i Finland och utomlands för att få en uppfattning om företagets/sammanslutningens normala verksamhet. På detta sätt kan vi ingripa i avvikande transaktioner och missbruk av kontomedel.
 

Handlingar

Identifieringen av ett bolag eller en sammanslutning baserar sig på ett uppdaterat utdrag ur myndighetsregister:

Aktiebolag
 • bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag
 • handelsregisterutdrag, bolagsordning
Förening
 • föreningsregisterutdrag, föreningens stadgar
Stiftelse

 

 • stiftelseregisterutdrag och stadgar
Övriga juridiska personer
 • registerutdrag och stadgar av lämpliga register Utländskt företag
 • registreringshandling eller motsvarande officiellt intyg som översatts till finska, svenska eller engelska

Identiteten av företagets representanter, personägare och verkliga förmånstagare verifieras med hjälp av handlingar godkända av finsk myndighet:

 • pass
 • identitetshandling utfärdad av polisen i Finland
 • körkort

* beviljat efter 1.10.1990

med hjälp av resedokument godkända av utländsk myndighet:

 • pass
 • identitetsbevis som är utfärdat av myndighet i medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller San Marino.

Handling varav framgår vem/vad kunden representerar på banken, dvs. fullmakt, protokollutdrag eller annat dokument som verifierar personens ställning i företaget.

*Körkort duger inte som identifieringsmedel om koden i punkt Specialvillkor är 70. Finskt körkort har utfärdats i stället för ett utländskt körkort.
 

Företagets ägarstruktur och verkliga förmånstagare

Enligt lagen ska banken känna till företagskundens ägarstruktur och ägarnas personuppgifter och om företaget ägs av andra företag även deras ägarstruktur och ägarnas personuppgifter.

Lämna till banken en beskrivning av koncernstrukturen och ägarförhållandena om företaget ingår i en koncern.

Banken ska även känna till företagets verkliga förmånstagare. De är privatpersoner som direkt eller indirekt äger minst 20 % av företaget/sammanslutningen eller har annars bestämmanderätt i företaget. Verkliga förmånstagare är berättigade att utnämna eller avskeda majoriteten av medlemmarna i företagets eller sammanslutningens styrelse. Om företaget ägs av ett annat företag ska banken även känna till vem/vilka av personägarna har ett indirekt innehav på 20 % eller mera i företaget.
 

Politiskt inflytelserik person

Enligt lagen har banken skyldighet att ställa frågor om personers politiska inflytande. Med hjälp av frågan utreds det eventuella inflytandet på kundens affärsverksamhet och bankärenden. Frågan gäller personer som är ägare av eller representanter för företaget/sammanslutningen i en annan stat*, familjemedlemmar eller nära affärspartner till sådana personer. Förkortningen PEP står för dylika personer. Banken frågar inte efter personernas politiska åsikter. En ny lag om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism behandlas som bäst av riksdagen. Lagändringen beaktar också finländska politiskt inflytelserika personer, då den nu gällande lagen förpliktar bara till identifiering av utländska PEP-personer. Finländska PEP-personer är t.ex. ministrar, riksdagsmän, medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan, vd:ar för statsägda företag eller generaliteten Den nya lagen är avsedd att träda i kraft senast 26.6.2017.
 

Skattskyldighet

Internationella avtal reglerar vilka uppgifter i anslutning till beskattningen som banker och andra finansinstitut ska samla in om sina kunder och rapportera till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen rapporterar uppgifterna vidare till de stater med vilka Finland har överenskommelser. Lagstiftningen om skatterapportering förpliktar oss att ställa frågor om företagets skattskyldighet utomlands (skattemässigt hemvistland) och ett eventuellt utländskt skattenummer, om landet är något annat än Finland. Om det är osäkert i vilka länder företaget är skattskyldigt ber vi kunden vända sig till skattemyndigheten. Vi får inte ge råd som gäller skattelagstiftningen eller t.ex. bestämning av beskattningslandet.

Företaget/sammanslutningen kan ha en eller flera verkliga förmånstagare som är skattskyldiga utomlands. Informationsskyldigheten gäller också de verkliga förmånstagarnas skattskyldighet utomlands (skattemässigt hemvistland) och skattenummer i varje land.
 

Skyldighet att informera Aktia

Bankverksamhet grundar sig på förtroende mellan banken och kunden. Banken upprätthåller identifieringsuppgifter om gällande kundrelationer och därför ska centrala förändringar även meddelas till banken. Sådana är t.ex. förändringar i ägarstrukturen, kundstocken, verksamhetsländer osv. Likaså ska banken meddelas om det sker förändringar i ägarstrukturen i företaget som äger företaget. Upplysningsskyldigheten avser även förändringar som gäller företagets/sammanslutningens och de verkliga förmånstagarnas skattemässiga hemvistland.
 

Om kunden inte svarar

Kundkännedom förutsätter att banken skaffar tillräcklig och ändamålsenlig information om kundens verksamhet, dess kvalitet och omfattning. Banken har enligt lagen rätt att vägra att öppna eller fortsätta en kundrelation om den inte får tillräckliga kontrolluppgifter om företaget/sammanslutningen. Alla handlingar som lämnas till banken behandlas konfidentiellt och enligt banksekretess.
 

Vad ska jag göra?

Ny kund

 • Fyll i blankett på förhand och ta den med dig till mötet med Aktias representant.
 • Se även punkt Handlingar för att kontrollera vilka bilagor som behövs.

 

Befintlig kundrelation i Aktia

 • Fyll i blankett
 • Kom överens med Aktias representant om vilka bilagor som behövs.