Anvisningar för att fylla i blanketten Uppgifter för kundkännedom

Vad frågar vi i blanketten?

Vi måste identifiera våra kunder i alla situationer. Identiteten verifieras i regel från identitetsbevis som vi godkänner och i blanketten frågar vi också uppgifterna på ditt giltiga identitetsbevis.

Enligt lagen behöver vi också tillräcklig information om din verksamhet, din ekonomiska ställning och dina medels ursprung samt i vilket land du beskattas. Vi hanterar alla uppgifter du lämnat konfidentiellt enligt tillämplig sekretessreglering. Läs mer om hur Aktia hanterar personuppgifter här.

Vi är också skyldiga att veta om du är en politiskt utsatt person (PEP) eller en sådan persons familjemedlem eller nära samarbetspartner.

Kom ihåg att frågorna ställs för din egen säkerhet.

Vilka identitetsbevis godkänner Aktia?

Ett av finländsk myndighet utfärdat

  • Pass
  • Identitetsbevis utfärdat av polisen i Finland
  • Körkort beviljat efter 1.10.1990

Dokument beviljat av utländsk myndighet

  • Pass som beviljats i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz, San Marino eller i någon annan stat som särskilt fastställts i Aktias interna regler.
  • Identitetsbevis beviljat av en myndighet i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino.

Identitetshandlingen ska vara hel och i kraft.

Ställer Aktia frågor om kundkontroll till alla sina kunder?

Ja. Vi ställer dessa frågor till alla våra kunder både i början av kundrelationen och senare under kundrelationen. Dessa ställs dock nödvändigtvis inte till alla våra kunder samtidigt.

Varför frågar ni?

Enligt finsk lag ska alla banker identifiera och känna sina kunder. Kundens identitet ska verifieras med hjälp av en giltig officiell identitetshandling. Banken ska utöver personuppgifterna ha tillräcklig information om kundens verksamhet, ekonomiska ställning, ärenden och tjänsternas användningsändamål. Enligt nuvarande lagstiftning förutsätts dessutom att banken vet om kunden är en politiskt utsatt person (PEP) eller en sådan persons familjemedlem eller medarbetare.

Ställer alla banker dessa frågor?

Myndighetskraven och lagstiftningen gäller alla banker. De olika bankerna kan dock genomföra kundkontrollen på olika sätt.

Måste jag svara på dessa frågor?

Ja, att svara på dessa frågor är en del av kundrelationen med Aktia. Skyldigheten att känna sina kunder innebär att banken skaffar tillräcklig och ändamålsenlig information, och bankerna har enligt lagen rätt att vägra grunda eller fortsätta en kundrelation om kunden inte lämnar tillräckliga kontrolluppgifter. Alla handlingar och all information som lämnas till banken behandlas konfidentiellt och enligt banksekretess.

Varför blir jag tillfrågad om jag är en politiskt utsatt person (PEP/Politically Exposed Person)? Vad betyder politiskt utsatt?

Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i Finland eller utlandet eller en sådan persons familjemedlem eller medarbetare.
En politiskt utsatt person är en person som fungerar eller under det senaste året har fungerat t.ex. som statschef, minister, parlamentsledamot, ledamot i högre rättsorgan, ledamot i ett högre beslutande organ som granskar skötseln av finanserna i en stat, ledamot i direktionen för en centralbank, ambassadör eller diplomatiskt sändebud, officer som hör till generalitetet eller medlem i ledningen av ett statsägt företag. Som familjemedlemmar till en person i politiskt utsatt ställning betraktas makar och föräldrar samt barn och deras makar.

Varför efterfrågas bl.a. beskattningsland och utländskt skattenummer i detta sammanhang?

Lagstiftningen om skatterapportering förpliktar oss att ställa frågor om kundens skattskyldighet utomlands (skattemässigt hemvistland) och ett eventuellt utländskt skattenummer, om landet är något annat än Finland. Om det är osäkert i vilka länder du är skattskyldig ber vi dig vända dig till skattemyndigheten. Vi får inte ge råd som gäller skattelagstiftningen eller t.ex. bestämning av beskattningslandet.