Ge respons till myndigheter

Du kan kontakta följande utomstående, av banken oberoende parter om tvisten inte kan lösas på tillfredsställande sätt. Kontakta oss via vår responsblankett

Om meningsskiljaktigheter som gäller bank-, placerings-, sido- eller försäkringstjänster inte kan lösas i förhandlingar mellan banken och kunden, kan kunden kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen FINE. Kunden kan även kontakta banknämnden som verkar i anslutning till FINE. FINE kan hjälpa till med att reda ut meningsskiljaktigheter, men kan inte komma med en rättsligt bindande lösning i ärendet. Tjänsten är avgiftsfri. Kontaktuppgifter: Porkkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tfn 09 685 0120, www.fine.fi.

Finansinspektionen ansvarar för finans- och försäkringstillsynen i Finland och övervakar tjänsteleverantörernas förfarande gentemot kunderna. På Finansinspektionens webbplats finns information om var du får hjälp och råd om du stöter på problem med en tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter: PB 103, 00101 Helsingfors, tfn 09 183 51, kirjaamo@finanssivalvonta.fiwww.finanssivalvonta.fi.

Konkurrens- och konsumentverket ger riksomfattande konsumentrådgivning om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag. Kontaktuppgifter: Broholmsgatan 12 A, 00530 Helsingfors, tfn 029 553 6902, www.kkv.fi.

Konsumenttvistenämnden ger riktlinjer och anvisningar om hur tvister mellan konsumenter och näringsidkare ska avgöras i ärenden som har att göra med konsumtionsvaror och konsumenttjänster, bostadsköp, hyresavtal, överlåtelser av bostadsrätter samt borgen och pantförbindelser. Kontaktuppgifter: Ekogatan 3 A, PB 306, 00531 Helsingfors, tfn 010 366 5200 (växel), http://www.kuluttajariita.fi. Konsumenttvistenämnden behandlar inte ärenden som gäller värdepapper. 

Om du är missnöjd med Aktias beslut kan du även föra ditt ärende till tingsrätten. I tingsrätten avgörs meningsskiljaktigheter som inte kunnat lösas genom förhandling oberoende om du sökt ändring via ovanstående instanser. Kontaktuppgifter: www.oikeus.fi.

Om du har frågor om den försäkringsprodukt som du köpt, eller om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut, ta i första hand kontakt med Aktia Försäkringsservice, tfn 010 247 7090. Du kan också ta direkt kontakt med Aktia Livförsäkring Ab, forsakring(at)aktia.fi. Klagomål kan göras elektroniskt här. 6. I det fallet förmedlas ditt klagomål till vederbörande organ för lösande av tvistemål, i Finland närmast till FINEs Försäkrings- och finansrådgivning.