Konton

Sammandrag

På den här sidan visas de konton för vilka rätt till betalning eller transaktionsförfrågan getts i samband med nätbanksavtalet. Till nätbanksavtalet kan man ansluta Brukskonto, Primekonto och Spardepositionskonto av kontona som hör till Betala. 

 

Kontots namn 

I fältet visas kontohavarens namn. Om kontot har flera ägare visas här namnet på den person som sparats först i bankens system. Om kontot har getts ett smeknamn visas det i fältet i stället för kontohavarens namn. Det fungerar också som länk, och genom att klicka på den ser du kontotransaktioner och uppgifter om kontot. 

 

Kontonummer 

Kontonumret i IBAN-format. 

 

Saldo 

Kontots aktuella saldo dvs. det penningbelopp som finns på ditt konto. 

 

Till förfogande 

Här visas hur mycket pengar som finns till förfogande på ditt konto. Till exempel kortbetalningarnas täckningsreserveringar inverkar på saldot för pengar som finns till förfogande tills att de har debiterats ditt konto. 

 

Typ av konto

I fältet visas typ av konto, till exempel Brukskonto eller Spardeposition. 

 

Raden totalt 

Raden totalt visar summorna för saldo och belopp till förfogande för de konton som syns på skärmen. Om kontolistan innehåller valutakonton syns ingen summa. 

 

Namnge konton

Genom att klicka på länken Namnge konton kan du ge kontot ett smeknamn för att lättare urskilja dina konton från varandra. 

 

Se betalningar som förfaller 

Genom att klicka på länken ser du vilka betalningar som förfaller från ditt konto. 
 
 

Kontouppgifter

På den här sidan ser du kontots basuppgifter. Välj önskat konto i rullgardinsmenyn under "Välj konto". Om du bara har ett konto syns kontot som text. 

 

Kontonummer

Visar vilket kontos uppgifter du tittar på. 

 

BIC

Här ser du Aktia Banks BIC-kod HELSFIHH. Meddela betalare som du väntar inbetalningar från ditt kontonummer och BIC-koden. Av datatekniska skäl har XXX antecknats i slutet av BIC-koden. Dessa behöver du inte uppge för betalaren om denne inte uttryckligen har bett att få BIC-koden med 11 tecken. 

 

Kontohavare

I fältet visas kontohavarens/-havarnas namn. 

 

Kontovillkor

I fältet visas eventuella villkor som begränsar användningen av kontot. Om inga villkor finns, visas texten "Inget förbehåll". 

 

Kontots ränta, %

Här syns den aktuella ränteprocenten som gäller för kontot. 

 

Kontots räntebindning

Här visas enligt vilken ränta kontots ränta räknas. Räntan kan t.ex. vara bunden till fast ränta, Aktia Prime eller euriborränta. För euriborräntorna visas förutom namnet också den tidsperiod som räntan är bunden till. 

 

Kontomarginal, % 

Uppgiften i detta fält visar den del av räntan som avdragits från referensräntan (t.ex. Euribor 12 mån.) för kontot eller lagts till referensräntan för kontot.

 

Typ av konto

Här visas typ av konto, som inom Betala kan vara Brukskonto, Primekonto eller Spardeposition. 

 

Valuta

Valutan är i allmänhet euro dvs. EUR. Endast valutabrukskonton kan ha en annan valuta än euro. Valutan visas med valutakoden i form av 3 tecken. 

 

Öppningsdag

Visar kontots öppningsdag. Om kontot är så gammalt att det har öppnats innan datasystemen togs i bruk, visas XX.XX.XXXX som kontots öppningsdag. 

 

Förfallodag 

Med förfallodag avses dagen då din deposition förfaller och kan tas ut. Placeringskonton växer i regel inte med ränta efter förfallodagen, varför det lönar sig att komma överens om fortsättningen med kontoret senast på förfallodagen. 

 

Innehavare av dispositionsrätt 

Här räknas upp de personer som har dispositionsrätt till ditt konto. 

 

Beviljad kredit

Om kredit har anslutits till kontot visas här den beviljade kreditens totalbelopp. 

 

Ränta på kredit

Här visas den aktuella räntan som uppbärs för använd kredit. Ränteperioden är ett kvartal (31.3, 30.6, 30.9 och 31.12) och räntan debiteras kontot kvartalsvis i efterskott efter den 1,5 mån. långa räntebestämningsperioden. Räntan debiteras alltså i mitten av maj, augusti, november och februari. 

 

Kreditens räntebindning 

Med kreditens räntebindning avses den räntetyp som definierats för krediten, t.ex. Euribor 3 mån., grundränta, fast ränta.

 

Limitprovision

Här visas den fasta limitprovisionen som uppbärs för kontokrediten. Limittiprovisionen uppbärs alltid kvartalsvis i förskott dvs.1.1, 1.4, 1.7 och 1.10. 
 
 

Kontoutdrag

På den här sidan kan du bläddra bland dina kontoutdrag. Du ser automatiskt kontoutdragen för de senaste 90 dagarna. När du söker kontoutdrag som är äldre än 90 dagar, krävs tilläggsbekräftelse per sms.

 

Sök kontoutdrag

Med funktionen Sök kontoutdrag kan du söka kontoutdrag från en period du valt. Kontoutdragen som du får fram kan du spara på din dator. Du ser automatiskt kontoutdragen för de senaste 90 dagarna. Klicka på Jag vill söka äldre kontoutdrag ifall du vill söka kontoutdrag som är äldre än 90 dagar. När du söker kontoutdrag som är äldre än 90 dagar, krävs tilläggsbekräftelse per sms.

 

Om du behöver kontoutdrag från en tidsperiod som inte är tillgänglig i nätbanken, kan du beställa dem mot avgift från ditt kontor. 

 

Sök med tidsintervall

Med den här funktionen kan du söka kontoutdrag enligt datum. Klicka på intervallets start- och slutdatum i kalendern eller skriv in dem i formen DD.MM.ÅÅÅÅ. Klicka därefter på Sök. Du kan ta fram kontoutdrag från högst 2 år samtidigt. Klicka på Jag vill söka äldre kontoutdrag ifall du vill söka kontoutdrag som är äldre än 90 dagar. I de fallen kräver nätbanken tilläggsbekräftelse per sms.

 
 

Kontoutdrag

Under Kontoutdrag visas automatiskt föregående månads kontoutdrag. Om du vill titta på äldre kontoutdrag ska du använda sökfunktionen. 
 
 

Kontotransaktioner

Här kan du på de olika flikarna se dina transaktioner antingen under kontotransaktioner eller i kontoutdraget. Fliken Kontouppgifter visar också detaljerad information om ditt konto. 

 

Välj konto

I rullgardinsmenyn väljer du det konto vars transaktioner/uppgifter du vill se. Markera kontot och klicka sedan på Välj. 

 

Kontotransaktioner

Fliken Kontotransaktioner visar automatiskt de senaste transaktionerna på kontot för de senaste 90 dagarna i tidsordning. Du kommer vidare genom att klicka på Nästa. Antalet transaktioner som visas per sida kan du ändra under egna uppgifter och inställningar som finns uppe i sidans högra överkant.

Ifall du behöver söka bland transaktionerna kan du göra det genom att klicka på Sök transaktioner. Kontohändelserna visas ca 13 månader bakåt i tidsordning. När du söker transaktioner äldre än 90 dagar så kräver nätbanken tilläggsbekräftelse per sms.

 

Kontoutdrag

Fliken Kontoutdrag visar dina Internetkontoutdrag. Kontoutdragen kan automatiskt sökas 90 dagar bakåt. För att söka äldre kontoutdrag krävs tilläggsbekräftelse per sms. Ifall du vill söka kontoutdrag som är äldre än 90 dagar kan du göra det genom att klicka på Jag vill söka äldre kontoutdrag. Kontoutdragen sparas 6 år i nätbanken. 

 

Kontouppgifter

Fliken Kontouppgifter visar närmare uppgifter om kontot, t.ex. typ av konto, kontoägare och kontots ränteprocent. 

 

Sök transaktioner

Via fliken Sök transaktioner kan du söka bland gamla kontotransaktioner i arkivet. Du kan automatiskt söka transaktioner från de 90 senaste dagarna. För att söka äldre händelser krävs tilläggsbekräftelse per sms. Ifall du vill söka händelser äldre än 90 dagar skall du klicka på linken som finns på sidan. Du kan söka transaktioner ca 6 år bakåt i tiden. 

 

Fliken Kontotransaktioner

Datum

Fältet visar transaktionens registreringsdag, dvs. den dag då kontot krediterats eller debiteras. 

Mottagare/Betalare

Beroende på transaktion visas här mottagare eller betalare. Vid uttag visas betalningsmottagaren och vid insättningar betalaren. T. ex. vid korttransaktioner visar fältet betalningsmottagaren dvs. affärens namn, medan betalarens namn syns vid löneinbetalningar. 

Förklaring

Fältet Förklaring visar transaktionstypen t.ex. kortköp, girering, lön eller pension. 

Referens/Meddelande

Fältet Referens/Meddelande visar referensen eller meddelandet som använts för transaktionen. 

Belopp

Det belopp som kontot debiterats eller krediterats med. 

Nästa

Genom att klicka på Nästa får du fram flera transaktioner. 

Tillbaka till sammandraget

Genom att klicka på Tillbaka till sammandraget kommer du till sidan Konton – Sammandrag. 

 

Sökning av kontotransaktioner

Du kan vid behov söka bland gamla kontotransaktioner. Här hittar du alla dina kontotransaktioner minst 6 år bakåt i tiden med undantag av innevarande dag. Om du vill titta på dagens transaktioner hittar du dem under fliken Kontotransaktioner. Skriv in åtminstone ett sökkriterium för den kontotransaktion du söker och klicka på Sök. Alla sökkriterier behöver inte ifyllas. Sökresultatet är desto noggrannare, ju flera sökkriterier du har fyllt i. Om sökningen får över 50 träffar visas bara de 50 senaste.

Du kan automatiskt söka transaktioner från de 90 senaste dagarna. För att söka äldre händelser krävs tilläggsbekräftelse per sms. Ifall du vill söka händelser äldre än 90 dagar skall du klicka på linken som finns på sidan.

 

Startsaldo

Fältet Startsaldo visar det aktuella kontots startsaldo i början av kontoutdragsperioden. 

 

Slutsaldo

Fältet Slutsaldo visar det aktuella kontots slutsaldo i slutet av kontoutdragsperioden. 

 

Skillnad

Fältet Skillnad visar skillnaden mellan start- och slutsaldo. 

 

Insättningar

Fältet Insättningar visar de sammanlagda insättningarna på kontot under kontoutdragsperioden. 

 

Uttag

Fältet Uttag visar de sammanlagda uttagen från kontot under kontoutdragsperioden. 

 

PDF-ikon

Kontoutdraget öppnas som PDF när du klickar på den här knappen. För att kunna öppna PDF-filer måste du ha Adobe Reader. 

 

Skriv ut-ikon

Klicka på den här knappen för att öppna en lämplig utskriftsversion av kontoudraget. Skriv därefter ut kontoutdraget med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. 
 
 

Kontotransaktioner

Här kan du på de olika flikarna se dina transaktioner antingen under kontotransaktioner, i transaktionsarkivet eller i kontoutdraget. Fliken Kontouppgifter visar också detaljerad information om ditt konto. 

 

Välj konto

I rullgardinsmenyn väljer du det konto vars transaktioner/uppgifter du vill se. Markera kontot och klicka sedan på Välj. 

 

Kontotransaktioner

Fliken Kontotransaktioner visar automatiskt de senaste transaktionerna på kontot. Du kommer vidare genom att klicka på Nästa. Du ser kontotransaktionerna i tidsordning från ca 13 månader bakåt. 

 

Kontoutdrag

Fliken Kontoutdrag visar dina Internetkontoutdrag. Kontoutdragen sparas 6 år i nätbanken. 

 

Kontouppgifter

Fliken Kontouppgifter visar närmare uppgifter om kontot, t.ex. typ av konto, hemkontor och kontots ränteprocent. 

 

Sök transaktioner

Via fliken "Sök transaktioner" kan du söka bland gamla kontotransaktioner i arkivet. Du kan söka transaktioner ca 6 år bakåt i tiden. 

 

Fliken Kontotransaktioner

Datum

Fältet visar transaktionens registreringsdag, dvs. den dag då kontot krediterats eller debiteras. 

Mottagare/Betalare

Beroende på transaktion visas här mottagare eller betalare. Vid uttag visas betalningsmottagaren och vid insättningar betalaren. T. ex. vid korttransaktioner visar fältet betalningsmottagaren dvs. affärens namn, medan betalarens namn syns vid löneinbetalningar. 

Förklaring

Fältet Förklaring visar transaktionstypen t.ex. kortköp, girering, lön eller pension. 

Referens/Meddelande

Fältet Referens/Meddelande visar referensen eller meddelandet som använts för transaktionen. 

Belopp

Det belopp som kontot debiterats eller krediterats med. 

Nästa

Genom att klicka på Nästa får du fram flera transaktioner. 

Tillbaka till sammandraget

Genom att klicka på Tillbaka till sammandraget kommer du till sidan Konton – Sammandrag. 
 
 

Uppgifter om kontotransaktionen

Här visas detaljerad information om enskilda kontotransaktioner. Vid behov kan du skriva ut ett kvitto över transaktionen. 

 

Mottagarens namn

I fältet visas mottagarens namn. 

 

Mottagarens adress

Fältet Mottagarens adress visar mottagarens adressuppgifter, om betalaren har fyllt i dem vid betalning. 

 

Mottagarens land 

Fältet Mottagarens land visar mottagarens land, om betalaren har fyllt i det vid betalning. 

 

Mottagarens kontonummer 

Mottagarens kontonummer; visas endast vid kontoöverföring. 

 

BIC-/SWIFT-kod för mottagarens bank 

BIC-kod (Bank Identifier Code) är en 8–11 tecken lång kod för identifiering av mottagarens bank. Vid betalningsförmedling kan XXX läggas till i slutet av BIC-koder med 8 tecken. 

 

Betalarens namn 

Fältet Betalarens namn visar enligt myndighetsbestämmelserna alltid namnet på kontohavaren för debiteringskontot. Om kontot har flera ägare visas den kontohavare vars namn står först i bankens register. 

 

Betalarens kontonummer

Fältet visar numret på det konto som debiterats med betalningen. 

 

Referens

Fältet Referens visar kontoöverföringens referensnummer om ett sådant sparats för transaktionen. 

 

Meddelande

Fältet Meddelande visar transaktionens meddelande om ett sådant sparats. Om betalaren för en kontoöverföring med referens också har skrivit ett meddelande, visas meddelandet på betalarens kontoutdrag, men mottagaren ser endast referensnumret. 

 

Belopp

Debiteringens eller krediteringens summa. 

 

Ursprungligt belopp

Betalningens ursprungliga belopp från vilket kostnader för betalningsförmedlingen har kunnat avdras. 

 

Förklaring

Fältet Förklaring visar vad det är för kontotransaktion, t.ex. kontoöverföring, lön, pension eller barnbidrag. 

 

Debiteringsdag

Debiteringsdag är transaktionens ursprungliga betalningsdag, som också kan vara en icke-bankdag. En bankdag är en dag då banken har öppet så att den kan genomföra betalningar. Lördagar, söndagar eller helgdagar som infaller på en vardag är inte bankdagar. 

 

Registreringsdag

Registreringsdagen är den dag då transaktionen registreras i bankens system. Om betalningsdagen t.ex. är en lördag är betalningens registreringsdag följande bankdag. Betalningar till en annan bankgrupp förmedlas till mottagarens bank i slutet av bankdagen. 

 

Valuteringsdag

Valuteringsdagen bestämmer räntan som betalas på transaktionen, dvs. den dag då räntenoteringen för en insättning börjar och då den slutar för ett uttag. 

 

Mottagarens identifikation

Fältet Mottagarens identifikation visar betalningsmottagarens identifikation om betalaren har sparat denna information. För företag kan t.ex. FO-nummer användas som identifikation. 

 

Den slutliga mottagarens namn

Om betalaren har sparat den slutliga mottagarens namn visas det i det här fältet. Denna information kan vara nödvändig om den slutliga mottagaren inte är kontohavaren vars konto betalningen går till. 

 

Betalarens identifikation

Fältet Betalarens identifikation visar betalarens identifikation om betalaren har sparat denna information. Denna information är sådan som faktureraren har bett betalaren spara utöver övriga faktueringsuppgifter. 

 

Den ursprungliga betalarens namn

I det här fältet kan den ursprungliga betalarens namn sparas om betalaren är någon annan än den vars konto betalningen går ifrån. 

 

Betalningstransaktionens kod

I det här fältet visas en eventuell extra kod för betalningstransaktionen om en sådan sparats. 

 

Frivilligt referensnummer

Fältet visar extra referens som frivilligt kan fyllas i kontotransaktionen om en sådan sparats. Betalaren kan använda den frivilliga referensen vid kontoöverföring som tillägg till obligatorisk referens eller obligatoriskt meddelande. 

 

Arkiveringskod

Fältet visar arkiveringskoden som systemet automatiskt ger transaktionen. Du behöver koden om du av någon anledning behöver reda ut transaktionen på banken. 

 

Sammanslagning av fakturor

Typ av faktura är antingen faktura eller kreditnota. Fältet Belopp visar varje enskild fakturas slutsumma av dem som sammanslagits. I uppgifterna om den sammanslagna fakturan visas antingen referens eller meddelande i den form som betalaren har skrivit in dem i sammanslagningsuppgifterna.

 

Tillbaka till kontotransaktioner

Genom att klicka på länken kommer du tillbaka till listan över kontotransaktioner. 

 

Skriv ut kvitto

Här kan du vid behov skriva ut ett kvitto. 

 

Skriv ut kvitto på engelska

Här kan du vid behov skriva ut ett kvitto över betalningen på engelska.
 
 

Sökning av kontotransaktioner

Du kan vid behov söka bland gamla kontotransaktioner. Här hittar du alla dina kontotransaktioner minst 6 år bakåt i tiden med undantag av innevarande dag. Om du vill titta på dagens transaktioner hittar du dem under fliken Kontotransaktioner. Skriv in åtminstone ett sökkriterium för den kontotransaktion du söker och klicka på Sök. Alla sökkriterier behöver inte ifyllas. Sökresultatet är desto noggrannare, ju flera sökkriterier du har fyllt i. Om sökningen får över 50 träffar visas bara de 50 senaste. 

 

Transaktionens belopp

I fälten transaktionens belopp kan du fylla i övre och nedre gräns för beloppet, t.ex. från 10,00 till 15,00. Du kan också fylla i beloppet bara i någondera fältet, beroende på vad du söker. Om du t.ex. söker alla transaktioner under 500 euro fyller du i 500,00 i fältet för övre gräns. Om du t.ex. söker alla transaktioner på 100 euro fyller du i beloppet 100,00 i båda fälten. Fältet beaktar inte minustecken utan sökningen görs enligt absolut värde. 

 

Valuta

I rullgardinsmenyn kan du välja kontotransaktionens valuta.

 

Tidsintervall

Du kan också söka transaktioner genom att fylla i start- och slutdatum för en viss tidsperiod, antingen genom att fylla i dem i formen DD.MM.ÅÅÅÅ eller genom att välja dem i kalendern.

 

Förklaring

Det här sökkriteriet kan du använda för att söka kontotransaktioner enligt listan över förklaringar, t.ex. girering, kortköp, låneskötsel. 

 

Referens

I det här fältet kan du fylla i kontotransaktionens referens helt eller delvis. 

 

Meddelande

I fältet Meddelande kan du söka kontotransaktioner enligt meddelandet som sparats för transaktionen genom att fylla i det helt eller delvis. 

 

Mottagare/Betalare

I fältet kan du fylla i mottagarens namnuppgifter för betalningar som gjorts från ditt konto eller betalarens namnuppgifter när det gäller inkommande betalningar. 

 

BIC för mottagarens bank

I det här fältet kan du söka transaktioner genom att fylla i BIC-koden för mottagarens bank.